انتخاب زبان

تست واحد و یکپارچه سازی

منظور از تست واحد، تست‌هایی هستند كه در سطح مولفه‌های پیاده سازی شده توسط تولید كنندگان سیستم جهت بررسی عملكرد و كارایی آن مولفه‌ها صورت می‌گیرد. در زبانهای شی‌گرایی همچون جاوا، منظور از مولفه همان كلاسها هستند.

تست واحد و یکپارچه‌سازیاهم خدماتی كه در زمینه تست واحد ارائه می‌گردد عبارتند از:

برنامه ریزی تست واحد

استراتژی های طراحی و انتخاب تست واحد

ویژگی‌های تست واحد سیستماتیک

سازماندهی تست‌های واحد

الگوهای تست واحد

اصول و مبانی TDD

نقش Mock Object ها در تست واحد

ابزارها و چارچوب‌های تست واحد


شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، ابزارهای پیشرفته زیر را در حوزه تست برنامه ارائه می‌دهد:

JTest، dotTest و C++Test.