انتخاب زبان

مدیریت تست

این راهكار مطابق استانداردهای IEEE و متدولوژی STEP می باشد. متدولوژی STEP كه حروف اختصاری Systematic Test & Evaluation Process است، یك متدولوژی برای تست سیستماتیك و مبتنی بر استانداردهای IEEE می باشد. فازهای مختلف فرایند تست عبارتند از:

تحلیل ریسک (Risk Analysis):ریسك به دو دسته ریسك محصول و ریسك برنامه ریزی تقسیم می گردد. منظور از ریسك محصول، ریسكهایی هستند كه قابلیتهای محصول را به مخاطره می اندازند. این مخاطره می تواند به دلیل پیچیدگی تولید آن قابلیت یا اهمیت ویژه آن برای كاربر نهایی باشد. منظور از ریسك برنامه ریزی تست، ریسكهایی هستند كه بروز آنها باعث به تاخیر افتادن برنامه ریزی می گردد.

برنامه ریزی تست (Test Planning):در این فاز تصمیم گیریهای كلیدی روی فرایند تست محصول صورت می گیرد كه اهم آنها عبارتند از:

تعیین قابلیتهایی كه باید تحت تست قرار گیرد(از روی مستند ریسكهای محصول)

تعیین استراتژی تست شامل متدولوژی تست، تعیین تكنیكهای بازنگری كه مكمل تست می باشد، تعیین قابلیتهایی از سیستم كه لازم است اجرای تست آنها خودكارسازی شود، مدیریت تغییرات و پیكربندی سیستم در زمینه تست، تعیین متریكهای لازم برای سنجش كیفیت محصول، اثربخشی تست و موارد دیگر

تعیین سازمان تست(نقشها و شرح وظایف تست)

زمانبندی تست

تحلیل و طراحی تست (Test Analysis & Design):در این فاز روالهای تست و موارد تست مطابق تكنیكهای طراحی تست تعیین می گردد. منظور از روال تست رویه ای است كه برای اجرای تست باید دنبال گردد. منظور از موارد تست یك قابلیت، تعیین حالتهای مختلف جهت تست آن قابلیت می باشد كه با استفاده از تكنیكهای طراحی تست سعی در انتخاب كمترین حالتهایی داریم كه بیشترین پوشش تست را داشته باشند. در هر مورد تست، ورودیهای مختلف معرف هر حالت و نتیجه مورد انتظار تعیین می گردد.

پیاده سازی تست (Test Implementation):در این فاز محیط مورد نیاز برای اجرای تست راه اندازی می گردد. به عبارت دیگر موارد زیر تعیین و راه اندازی می گردد:

داده های مورد نیاز برای اجرای تست

سخت افزار و تجهیزات شبكه مورد نیاز

نرم افزار مورد تست

سایر منابع مورد نیاز برای تست

اجرای تست (Test Execution):در این فاز موارد تست طبق روالهای مربوطه مورد اجرا قرار می گیرند. مستندات خروجی این فاز عبارتند از: گزارش خطاهای سیستم و گزارش چكیده تست كه نتیجه اجرای فرایند تست روی یك محصول را نشان می دهد

مدیریت تست


شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، ابزارهای پیشرفته زیر را در حوزه مدیریت تست ارائه می دهد: TestLink و Concerto.