انتخاب زبان

ویژگیهای بارز دوره ها

انتقال تجربیات تست در كنار انتقال دانش تست

ارائه عملی فازهای مختلف فرایند تست نرم افزار از طریق case study

آشنایی جامع با نصب و راه اندازی، بكارگیری و سفارشی سازی ابزارهای حرفه ای تست

ارائه مفاهیم و تکنیک های تست بر اساس منابع معتبر