انتخاب زبان

ویژگیهای بارز دوره ها

انتقال تجربیات راهکارهای ارزیابی و پایش کیفیت در كنار انتقال دانش آنها

ارائه عملی فازهای مختلف فرایند ارزیابی و پایش کیفیت نرم افزار

آشنایی جامع با نصب و راه اندازی، بكارگیری و سفارشی سازی ابزارهای ارزیابی و پایش کیفیت

ارائه مفاهیم و تکنیک‌های ارزیابی و پایش کیفیت بر اساس منابع معتبر