انتخاب زبان

اهداف كل دوره ها

آشنایی با مفاهیم و ابزارهای مانیتورینگ و پایش کارایی
سرویسهای نرم افزاری

آشنایی با مفاهیم پایه‌ای ارزیابی و تست نرم‌افزار

آشنایی و بكارگیری ابزارهای مختلف در زمینه ارزیابی نرم‌افزار

آشنایی با سطوح مختلف تست از پایین ترین سطح (برنامه) تا بالاترین سطح (كل سیستم)

آشنایی با انواع مختلف تست همچون تست‌های كاركردی و غیركاركردی و تشریح جایگاه و اهمیت آن‌ها

آشنایی با تحلیل ریسك سیستم‌های نرم‌افزاری و نقش آن در برنامه‌ریزی تستآشنایی و بكارگیری عملی فازهای مختلف فرایند تست نرم‌افزار از برنامه‌ریزی تا اجرا با ارائه case study

آشنایی با مدیریت تست شامل سازمان تست، نقش‌های درگیر در تست، مدیریت پیكربندی و مدیریت ریسك

ارائه تكنیك‌های مختلف طراحی تست نرم‌افزار (آزمون نرم افزار)در پایان دوره‌ها شما قادر خواهید بود

دید مناسبی از راهکار مانیتورینگ و پایش کارایی سرویس های نرم افزاری داشته باشید

دید درستی از فرایند تست و جایگاه آن در فرایند تولید نرم‌افزار داشته باشید.

تست‌های مورد نیاز برای پروژه‌ها و محصولات شركت/سازمان خود را برنامه‌ریزی، طراحی، پیاده‌سازی و اجرا نمایید.

از ابزارهای مختلف تست نرم‌افزار به منظور مدیریت تست، اجرای خودكار تست، بررسی كارایی و امنیت سیستم تحت تست و موارد متعدد دیگر برای تضمین کیفیت نرم افزار استفاده نمایید.

هزینه‌های تولید و نگهداشت سیستم‌های خود را از طریق فرایند تست كاهش دهید.

كیفیت پروژه‌ها و محصولات شركت/سازمان خود را از طریق فرایند تست ارزیابی نموده، آن‌ را بهبود دهید.