انتخاب زبان

خدمات شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس

انجام پروژه های برون سپاری در زمینه تست و تضمین کیفیت

ارائه مشاوره در زمینه تست و تضمین کیفیت نرم افزار

آموزش راهکارهای تست و تضمین کیفیت نرم افزار

کمک به تهیه RFP جهت تدوین شرایط پذیرش یک سیستم

راه اندازی تیم تست و تضمین کیفیت نرم افزار

ارائه ابزارهای پیشرفته‌ تست و تضمین کیفیت

تست نفوذ و امنیت نرم افزار, شبکه و زیرساخت

نظارت بر تحویل یک سیستم و انجام تست های پذیرش

ممیزی کیفیت فرایند تولید نرم افزار