انتخاب زبان

مرور و بازبینی

این راهكارها كه به تست ایستا هم مشهورند، جهت پیشگیری و كاهش خطاهای سیستم در فازهای مختلف فرایند تولید نرم افزار بكاربرده شده و  موجب افزایش تضمین كیفیت سیستم می گردد. در این زمینه روشها، متریكها و چك لیستهای مختلفی ارائه می شود. موضوعات مورد بررسی در این راهکار عبارت است از:

  1. تكنیكهای مرور و بازبینی
  2. ارتقاء كیفیت طراحی و كد از طریق مرور از ابعاد مختلف ذیل:
  1. صحت کارکرد
  2. كارایی
  3. امنیت
  4. قابلیت نگهداشت شامل قابلیت تغییر، قابلیت استفاده مجدد، خوانایی و قابلیت حمل
مرور و بازبینی

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، ابزارهای کارآمدی را جهت ارزیابی کیفیت برنامه ارائه می دهد:

Checkmarx، Sonar، C++Test، dotTest، JTest.