انتخاب زبان

مدیریت پیکربندی و تغییرات

مدیریت پیكربندی یكی از پایه ای ترین دیسیپلین های مورد نیاز در فرایند تولید و نگهداشت سیستم های نرم افزاری است كه در صورت عدم راه اندازی صحیح، منجر به بروز مسائل متعددی در چرخه حیات سیستم می گردد. راه اندازی دیسیپلین های مدیریت پیکربندی و مدیریت تغییرات، به نوعی پیش نیاز  راه اندازی فرایند تست نیز می باشد. در دیسیپلین مدیریت پیکربندی مسائلی همچون نامگذاری، دسته بندی، ذخیره سازی، به روز رسانی، نسخه گذاری، ساختهای مختلف سیستم و موضوعات درگیر در هر یك از موارد مذكور همچون كنترل تغییرات، ممیزی و گزارش دهی وضعیت فراورده های سیستم، مورد توجه خاص قرار می گیرد. اهم مسائلی كه در این دیسیپلین مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از:

Configuration identification

Configuration control

Configuration status accounting

Configuration audits

راه اندازی جامع دیسیپلین مدیریت پیکربندی چالشها، تكنیكها و ابزارهای خاص خود را دارد. نمونه ابزارهایی كه در این دیسیپلین، قابلیت خودكارسازی فعالیتهای مربوطه را فراهم می سازند عبارتند از:

Git، SVN و TFS برای source control

SharePoint برای document management

 مدیریت تغییرات

مدیریت تغییرات همچون مدیریت پیكربندی یكی دیگر از پایه ای ترین دیسیپلین های مورد نیاز در چرخه تولید و نگهداری سیستم های نرم افزاری می باشد. ارتباط نزدیك و تنگاتنگی بین این دو دیسیپلین وجود دارد طوریكه برخی از متدولوژیهای نرم افزاری آنها را با یكدیگر در نظر می گیرند. از هر جهت، در مدیریت تغییرات تاكید بر روی مواردی همچون شناسایی اقلام پیكربندی و چالشهای مربوط به پیكربندی نیست بلكه تاكید بر روی كنترل تغییرات این فراورده هاست. موضوعاتی همچون issue tracking در این دیسیپلین حائز اهمیت هستند.

فعالیتهای زیر از جمله موارد مهم مربوط به حوزه كاری دیسیپلین مدیریت تغییرات می باشد:

Specify, validate and communicate changing assets

Track and manage change activities associated with assets

Maintaining traceability between changed assets

 برخی از ابزارهای مهمی كه در دیسیپلین مدیریت تغییرات، قابلیت خودكارسازی فعالیتهای مربوطه را فراهم می سازند عبارتند از:

Mantis ،Jira و Bugzilla برای issue tracking

 برای راه اندازی جامع دیسیپلین های مدیریت پیکربندی و تغییرات لازم است ابتدا مفاهیم پایه ای مورد نیاز برای نیروهای فنی شرکت آموزش داده شده، سپس به كمك ابزارهای فوق الذكر فعالیتهای مربوطه خودكارسازی شده و نهایتا این دیسیپلین در یكی از پروژه های شرکت عملیاتی گردد تا چالشهای مربوطه در هنگام اعمال شناسایی و برطرف شود.

برای راه اندازی دیسیپلین مدیریت پیکربندی و تغییرات، از استانداردهای IEEE و توصیه های CMMI استفاده خواهد شد.