انتخاب زبان

مشتریان

مشتریان شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس به سه دسته اصلی زیر تقسیم می شوند:

  1. شرکتها/سازمانهای تولید کننده نرم افزار
  2. شرکتها/سازمانهای ناظر بر نرم افزار
  3. شرکتها/سازمانهای تهیه کننده نرم افزار

سازمانهای تولید کننده نرم افزار با بهره گیری ازخدمات شرکت، قادر به شناسایی اشکالات کیفی سیستم تولید شده می باشد. این سازمانها همچنین می توانند به کمک خدمات شرکت مهندس پیشگان، پیش بینی مناسبی از رفتار سیستم تولید شده را در محیط عملیاتی داشته باشند.

سازمانهای نظارت بر نرم افزار، با بهره گیری از خدمات شرکت می توانند نظارت مطلوبی بر کیفیت سیستم مورد نظر داشته باشند. دراین راستا، طبق استانداردهای تضمن کیفیت، بررسی کیفی سیستم از ابعاد مختلف صورت گرفته و گزارشهای جامع آن ارائه می گردد.

سازمانهای تهیه کننده نرم افزار معمولا کسب و کار خود را بر روی سیستم خریداری شده سوار می کنند و لذا کیفیت سیستم خریداری شده از اهمیت خاصی برای آنها برخوردار است چرا که در صورت کیفیت پایین نرم افزار خریداری شده، مشتریان وکاربران نهایی این نرم افزارها با مشکلات عدیده ای روبرو شده و لذا کسب و کار سازمان به مخاطره می افتد. شرکت مهندس پیشگان، گزارش جامعی را در زمینه کیفیت سیستم خریداری شده به این سازمانها می تواند ارائه دهد تا قبل از خرید آن، اطلاع کاملی از ابعاد کیفی سیستم داشته و با اطمینان خاطر، سیستم مورد نظر را خریداری نمایند یا طبق گزراش صورت گرفته، مشکلات را با شرکت فروشنده نرم افزار درمیان گذاشته و به نتیجه مناسبی در این زمینه برسند. به طور خلاصه برای سازمانهای تهیه کننده نرم افزار، خدمات زیر ارائه می گردد:

کمک به تهیه RFP جهت تدوین شرایط پذیرش سیستم موردنظر با جزئیات کامل و لحاظ کردن انواع تست های مورد نیاز متناسب با نیازمندهای کارفرما.

نظارت بر طراحی و اجرای تست های درنظر گرفته شده برای تحویل سیستم و ارائه گزارشهای جامع از وضعیت سیستم

ارزیابی کیفیت نرم افزار قبل از تهیه آن از طریق شیوه های black-box و در صورت امکان white-box. کارایی و قابلیت اطمینان سیستم موردنظر در سطوح تحلیل، طراحی و کدنویسی از طریق تست های پویا و ایستا مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین قابلیت نگهداشت و گسترش پذیری سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.

ممیزی فرایند تولید نرم افزار در محیط تولید کننده جهت اطمینان از کیفیت فرایند تولید سیستم. در صورتیکه از دیسیپلین های مشخصی همچون مدیریت پیکربندی و تغییرات در تولید سیستم استفاده نشده باشد، تضمینی در کیفیت سیستم تولید شده، خصوصا در فاز نگهداشت آن وجود نخواهد داشت.