بالا

سمینارهای برگزار شده

فرآیند آزمون کارایی و پیش بینی رفتار سیستم در محیط عملیاتی
شیوه های تشخیص نقاط ضعف برنامه
شیوه های تشخیص خطاهای برنامه