ممیزی کیفیت

ممیزی کیفیت یک سیستم از ابعاد مختلف و با شیوه های متفاوتی می تواند صورت بگیرد. شرکت مهندس پیشگان توانایی ممیزی کیفیت سیستم های نرم افزاری را از ابعاد مختلف کارکردی و غیرکارکردی (خصوصا کارایی و امنیت) و با شیوه های Black-Box و White-Box دارد. در شیوه Black-Box، بررسی کیفیت سیستم از طریق اجرای تست های مختلف و بدون دسترسی به مستندات مشروح و سورس کد صوت می گیرد. در مقابل، در شیوه White-Box، بررسی کیفیت سیستم در شرایطی که امکان دسترسی به مستندات مشروح تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم وجود دارد، صورت گرفته و خطاها و نقاط ضعف سیستم به صورت دقیقتر شناسایی می گردد.

نظارت بر کیفیت
شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس، ابزارهای پیشرفته زیر را در فرایند ارزیابی کیفیت سیستم های نرم افزاری بکار می گیرد:

ابزارهای تست کارایی شامل WPLT و LoadTest

ابزارهای تست امنیت شامل Acunetix و Checkmarx

ابزارهای پروفایلینگ و مانیتورینگ شامل Yourkit Profiler و AppDynamics

ابزارهای ارزیابی کیفیت برنامه نویسی شامل JTest، dotTest، C++Test و Sonar